Door Betty van der Ven op 20 mei 2016

Acht PvdA-fracties willen grote Caparis-bijeenkomst

Hoe kunnen gemeenten sturen op goed werk en een veilige leefomgeving bij het in onrust verkerende Caparis? Acht PvdA-fracties vragen vandaag per brief om een gezamenlijke bijeenkomst, waarin zestien verantwoordelijke wethouders antwoord geven op deze vraag.

Sinds enige tijd is het weer onrustig bij Caparis. Er is gerommel in de directie, de Raad van Commissarissen is nog niet compleet, de Ondernemingskamer buigt zich over een RvC-kandidaat namens de OR en de CAO lijkt niet altijd te zijn nageleefd. De PvdA fracties van de acht deelnemende gemeenten in Caparis betreuren deze situatie in hoge mate. Het versterkt de onrust en onzekerheid die al langer leeft onder de werknemers.

Focus op goed werk!
Dit alles kost de organisatie tijd en energie. En dat gaat ten koste van het herstructureringsproces waartoe de gemeenten besloten en die nodig van start moet.
Deze vertraging is niet goed voor Caparis en haar medewerkers. Het leidt af van waar het om zou moeten gaan: goed ondernemerschap met goed en voldoende werk, maar ook een veilige werkomgeving voor de kwetsbare groep medewerkers.
Waar leiderschap en sturing noodzakelijk is, hebben wij zorg over die sturing. Door de complexe structuur van de NV Caparis en de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân zijn in totaal 16 wethouders betrokken. De acht gemeenteraden staan daarbij op grote afstand.

Vervolg op vragen en debatten
In diverse gemeenten zijn schriftelijke vragen gesteld en debatten gevoerd over de huidige ontwikkelingen bij Caparis. Wat nog ontbreekt, is een informatiebijeenkomst waarin de verantwoordelijke wethouders de gezamenlijke raden informeren, vragen beantwoorden en helder uiteenzetten hoe zij de komende tijd sturen op een deugdelijke en veilige werkomgeving en goed opdrachtgeverschap. Waarin zij de raden inzicht geven hoe zij blijven werken aan de toekomstbestendige sociale werkvoorziening.
De acht fracties van de Partij van de Arbeid verzoeken de zestien wethouders op korte termijn een dergelijke informatiebijeenkomst te organiseren, vooraf de benodigde informatie schriftelijk toe te sturen en de raadsleden hiervoor tijdig uit te nodigen.

Deze acht
Het betreft de PvdA-fracties van Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven