Advies informateur Bert Otten collegevorming

24 april 2018

Afgelopen donderdag 19 april, gaf informateur Bert Otten zijn advies over de formatie in Heerenveen na een zorgvuldige en kundige informatieperiode: https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-Informateur-Heerenveen-2018.pdf
De PvdA raadsfractie en het bestuur is hem zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij deze taak heeft vervuld.
Otten gaf het advies om met 3 partijen, de PvdA, het CDA en de VVD en coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken en daarnaast met de raad en samenleving aan de slag te gaan met een raadsakkoord.
Omdat een raadsakkoord in Heerenveen het meest gedragen zou worden, op basis van de gesprekken die hij voerde.

De PvdA raadsfractie en bestuur denken dat juist een raadsakkoord ons de kans biedt om als raad de dialoog met de samenleving te zoeken, meedoen mogelijk te maken en vanuit datgene wat er leeft in de samenleving kaderstellend te zijn. In de raad kunnen we zo het politieke debat blijven voeren vanuit onze eigen kleur met een doortastend en stabiel college.
De PvdA raadsfractie neemt de aanbevelingen van de informateur dan ook over en op basis hiervan nemen we het initiatief tot het vormen van een coalitie akkoord op hoofdlijnen. Maar de aanbeveling voor democratische vernieuwing vinden wij minstens zo belangrijk.

Maar welke vorm heeft een raadsakkoord dan?
Er zijn gemeenten die al aan de slag zijn gegaan en die zeggen het volgende:
In de dialoog met inwoners haalt de gemeenteraad op wat er over bepaalde onderwerpen leeft en speelt, wat inwoners, ondernemers en organisaties er van vinden en welke rol zij voor zichzelf zien.
Vervolgens komt er een openbaar raadsdebat waarin meningen en ideeën vanuit de samenleving naar voren komen en rekening wordt gehouden met wat financieel haalbaar is. Uit dit debat komen kaders voor het beleid naar voren.
Deze kaders krijgt het college mee en zij neemt de verdere uitwerking ter hand. Deze uitwerking resulteert in een raadsvoorstel waarover een besluit wordt genomen.
In het uiteindelijke resultaat kan sprake zijn van gemeenschappelijk eigenaarschap, vertaald in rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, ondernemers en lokale overheid.
Dit is een voorbeeld van welke vorm het raadsakkoord kan hebben. En hierover kunnen we met elkaar in gesprek.

En we doen het samen, zonder afstand te doen van een solide bestuur.
Want de PvdA fractie en bestuur heeft vertrouwen in het werken met 3 wethouders, al moet de bestuursondersteuning anders worden ingericht en is een effectieve portefeuilleverdeling van groot belang.
Ook doet de PvdA geen afstand van enige politieke kleur of debat in de raad.
De punten uit ons verkiezingsprogramma blijven leidend en we zullen alles op alles zetten om dat goed te bereiken en hierin zichtbaar te zijn. Bestaanszekerheid, sociale zekerheid, leefbare wijken en dorpen, ontplooiing en duurzaamheid. Daar zetten we ons met heel ons hart voor in.

En laten we eerlijk zijn: kleurverschil is wat de democratie zo mooi maakt. En we willen die vooral laten zien in de raad. En daarin partijen, organisaties en inwoners tegenkomen en vinden.
Het is tijd voor vernieuwing, zeggenschap en betrokkenheid van onze inwoners.
Een andere bestuursstijl, in openheid en verbinding.

De PvdA raadsfractie neemt de aanbevelingen van de informateur dan ook over en op basis hiervan neemt de PvdA het initiatief tot het vormen van een coalitie akkoord op hoofdlijnen. Maar de aanbeveling voor democratische vernieuwing is minstens zo belangrijk.

De komende tijd wordt parallel gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen en een raadsakkoord met de gehele raad, op thema’s die de samenleving verbinden.

De PvdA fractie en bestuur kijkt uit naar een constructieve samenwerking en goede onderhandelingen en we houden graag contact met u.
Afgelopen vrijdag hebben we u al mogen bijpraten tijdens de informele ledenvergadering, op 1 mei zullen Jelle Zoetendal en Wanda Ottens aanwezig zijn tijdens de 1 mei viering in Heerenveen om daar ook uw vragen te beantwoorden.

Moedig voorwaarts!

Met vriendelijke groet,

PvdA Raadsfractie Heerenveen
PvdA Bestuur Heerenveen