Door Betty van der Ven op 8 oktober 2015

Harmonisatie peuterspeelzalen en kindervang

Op de raadsvergadering van 5 oktober jl. stond de harmonisatie peuterspeelzalen en kindervang op de agenda. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2013 in het kabinetsplan “Een betere basis voor peuters“ de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang naar peuteropvang aangekondigd.

Het gevolg hiervan is dat de financiering voor werkende ouders die gebruik maken van kinderopvang en van peuterspeelzalen gelijk getrokken wordt, dit als onderdeel van de wet OKE. Doel van de Wet OKE is om een betere afstemming te krijgen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs en de doorgaande leerlijn te borgen.

Omdat er een afnemende vraag naar kinderopvang is en de vraag naar regulier peuterspeelzalen toeneemt stijgen daarmee de gemeentelijke kosten. De gemeente financiert de peuterspeelzalen en het Rijk de kinderopvang.

Wat wij als PvdA erg belangrijk vinden van de omvorming van peuterspeelzalen naar peuteropvang is dat er nu bij 15 peuters 2 gekwalificeerde beroepskrachten komen. Zo gaan we voor kwaliteit en het zo vroeg mogelijk inzetten van goed gekwalificeerde peuteropvang.

Als PvdA willen we wel erg graag geborgd zien dat de peuteropvang in de kleine dorpen en wijken aanwezig blijft en dat de peuteropvang dichtbij de scholen gesitueerd blijft. De huidige peuterspeelzalen betekenen ook veel voor de dorpen en wijken en doen ook mee aan de participatie.

Ook willen we, om de doorlopende leerlijn te borgen en het VVE (Voor en Vroeg schoolse Opvang) tot zijn recht te laten komen, zoveel als mogelijk een rol voor het basisonderwijs zien. Het basisonderwijs en de peuterspeelzalen hebben veel expertise en het zou jammer zijn dat die niet in samenhang blijft bestaan

Graag zien wij als PvdA zoveel als mogelijk nog een hogere bezettingsgraad gerealiseerd moet worden voor de peuteropvang. Die is nu 85%. Want als PvdA willen we graag zo vroeg mogelijk kinderen naar de peuteropvang.

Het college heeft ervoor gekozen om voor te sorteren op de ingangsdatum van de wettelijke verplichting en de omvorming in te laten gaan op 1 januari 2016.

Daarbij geldt een overgangstermijn van 1 jaar voor aanbieders die nu al staan ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang.

In het Petear is hiervoor de nodige aandacht gevraagd. De “nieuwe” aanbieders zouden graag per 01-01-2016 ook meedoen aan de peuteropvang. Maar naar de mening van de PvdA moeten we echter op een zorgvuldige en nette manier omgaan met de aanbieders die al jaren de peuterspeelzalen verzorgen. Het overgangsjaar draagt volgens ons bij aan een zorgvuldige overgang naar een open markt.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven