Door op 22 september 2014

Pleidooi voor fatsoenlijke banen

De PvdA heeft zich bij de bespreking van de notitie ”Sociaal domein, beleid en budgetten” sterk gemaakt voor fatsoenlijke CAO banen voor medewerkers huishoudelijke hulp. Het college gaat hier verder onderzoek naar doen.

Op 11 september 2014 is in de gemeenteraad het kader besproken voor de drie decentralisaties (WMO, Jeugdzorg, Participatiewet). Zoals bekend gaan niet alleen de taken per 1 januari 2015 over naar de gemeente, maar wordt tegelijkertijd een flinke korting op de budgetten toegepast. Dit betekent dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. De notitie geeft een kader voor deze keuzes, nadere invulling wordt in de loop van dit jaar gedaan middels beleidstukken en verordeningen.

De gehele raad heeft zijn zorg uitgesproken over de uitvoering en dan met name over het feit dat de taken binnen de budgetten moeten blijven, er is gewoonweg geen reservepot.
Het college van B&W gaf aan dat zij de zorgen van de raad begrepen, maar dat de gemeente er klaar voor is om de taken per 1 januari 2015 uit te gaan voeren.

Daarnaast heeft de PvdA een motie ingediend waarin wij het college opgeroepen hebben zich in te zetten voor fatsoenlijke banen. In 2015 wordt het weer mogelijk om alfahulpen in te zetten. De PvdA is hier geen voorstander van, wij gaan voor goede banen die vallen onder een CAO, waardoor een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden gegarandeerd zijn. De gehele raad heeft ingestemd met onze motie en het college heeft bij monde van wethouder Zoetendal toegezegd de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en de raad in te lichten over de uitkomsten van dit onderzoek. Dit zal uiterlijk in het voorjaar van 2015 plaatsvinden.

Onze motie sloot goed aan bij de zorgen die onze leden op de debatavond over de WMO (dinsdag 9 september jl) uitten. Daarbij werden ook zorgen geuit over het verlies van banen en over de inzet van ZZP-ers en alfahulpen.