Natuur, milieu en duurzaamheid

Schoon, duurzaam en mooi

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzakelijk dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame omgeving. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA hanteert als inspirerend richtsnoer voor duurzame ontwikkelingen in onze gemeente de zeven stappen van onze “duorsume mjitlatte”: koester diversiteit, verbind plaats en context, combineer wijk/dorp en natuur, anticipeer op verandering, blijf innoveren, ontwerp gezonde systemen, mensen maken de gemeente.
  • We willen het huidige woningbestand energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door in de prestatie-afspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie.
  • We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking.
  • Openbare ruimte beheren we natuurvriendelijk door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
  • Verstandig hergebruik van reststoffen willen we actief stimuleren, door het meewerken aan bestemmingsplannen of actieve begeleiding van dit soort initiatieven aan te bieden vanuit de gemeente.
  • Kinderen betrekken we bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieueducatie voor kinderen en het aanleggen van natuurlijke speelbossen op braakliggende grond in Skoatterwâld en Heerenveen Noord.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten