Zorg en welzijn

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht.

De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun netwerken te versterken. Zorg bij je thuis en ouder worden in je eigen buurt. Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer ‘aanklampbaar’ en zichtbaar zijn in de wijk. Het bieden van zorg als professional, familie of vrijwilliger geeft voldoening en waardering en biedt mensen de mogelijkheid langer in de voor hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan doen.

 • De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. We gaan daarom door met de inzet van Omtinkers, Meitinkers en Ferbinners. We zetten samen met wijken en dorpen in op gebiedsgerichte ondersteuning.
 • De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.
 • We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dat kan in verschillende vormen. Fraude met PGB’s pakken we hard aan.

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of eigen familie. Soms moeten we samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. De meest kwetsbare groepen (chronisch zieken en gehandicapten) mogen niet het kind van de rekening worden. Maatwerk is nodig.

 • De PvdA wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het gesprek vooraf.
 • We zetten vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan in om hulp te bieden waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. Daarbij moet van beide kanten sprake zijn van vrijwilligheid omdat er ook onderling vertrouwen moet zijn.
 • De indicatie moet op een laagdrempelige manier gedaan worden. De indicatie moet doel en resultaat gericht zijn binnen het eigen netwerk van de zorgvrager.

Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk net als het voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden. We gaan uit van vertrouwen maar misbruik wordt aangepakt.

 • De PvdA wil dat de regie komt te liggen bij de zorgverlener en de cliënt. Bij mensen of gezinnen met meervoudige problemen is één iemand eindverantwoordelijk: “Ien op ’t hiem”.
 • De PvdA wil dat de gemeente met zorgaanbieders in de regio afspraken maakt dat alphahulpen en de thuiszorg fatsoenlijke arbeidscontracten aangaan. Goed werkgeverschap is een speerpunt.
 • Wij willen meer inzetten op de wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige kan sneller zorg op maat leveren, waardoor opname in een ziekenhuis of verpleeghuis lang niet altijd meer nodig is.

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets doe je met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de komende jaren in op het ondersteunen van mantelzorgers.

 • Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dat moet voorkomen worden. Een goed middel is de respijtzorg waarbij mantelzorgers tijdelijk de zorg kunnen overdragen aan iemand anders. Dat kan een vrijwilliger zijn of in bepaalde gevallen kan er respijtzorg worden geleverd door een professional. Dat hangt af van de indicatie. De PvdA vindt dat de vergroting van de bekendheid van respijtzorg van cruciaal belang is.
 • De PvdA wil dat Meitinkers en Omtinkers gebiedsgericht mantelzorgers opzoeken en helpen met praktische oplossingen.

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA vindt dat scholen en consultatiebureau (CJG) een belangrijke rol spelen bij het signaleren van problemen, preventie en bij het verlenen van (vroegtijdige) zorg.
 • Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht. Het is essentieel dat er écht gewerkt gaat worden via het principe “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”.
 • De PvdA vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer gedecentraliseerd wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten