Gemeentefinanciën en bestuur

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De situatie in Heerenveen is extra zorgelijk door de omvang van het grondbedrijf.

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de Wmo. De PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten.

Ook de gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de noodzakelijke bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van externen. Het gebruik van nieuwe media en digitalisering van de dienstverlening kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht door toepassing van ‘het nieuwe werken’. Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA vindt dat de omvang van de gemeentelijke organisatie vergelijkbaar moet zijn met gemeenten van dezelfde grootte en ambitie.
 • De PvdA wil onderzoek naar de mogelijkheden voor intensieve samenwerking met de gemeente Leeuwarden op het gebied van ICT en P&O.
 • We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.
 • De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen.
 • Wij borgen dat voor minima de mogelijkheid tot kwijtschelding blijft bestaan.
 • In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het mee gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de Partij van de Arbeid keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.
 • Afhankelijk van de lokale situatie kan om de lasten eerlijker te verdelen van dit principe worden afgeweken. Dit in combinatie met een verhoging van de OZB-heffing. Zo dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten.

De gemeente krijgt steeds meer en steeds ingewikkelder taken. Zowel bestuurlijk, ambtelijk als financieel vraagt dit het nodige van de gemeente. Er wordt steeds vaker specifieke expertise en capaciteit gevraagd. Teneinde deze vraag het hoofd te kunnen bieden kan er worden opgeschaald en/of worden samengewerkt. De gemeente Heerenveen zal een samenwerking moeten zoeken die bestendig is en voldoende haar rol in de regio (voorzieningencentrum met ziekenhuis, bibliotheek, onderwijs etc.) tot uiting kan laten komen. Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA wil dat dag de gemeente als bestuurslaag herkenbaar is en grip heeft. Taken voor de gemeente voeren we daarom bij voorkeur zelf uit. Samenwerking kan echter noodzakelijk zijn omdat het bijvoorbeeld de kwaliteit verhoogt. We letten bij het aangaan van deze samenwerkingsverbanden scherp op de democratische legitimatie.
 • Rond brandweer, politie, onderwijs, zorg, en arbeidsmarkt zoeken we de samenwerking met Opsterland, Oost- en Weststellingwerf en Smallingerland.
 • Voor het economisch beleid wil de PvdA zich vooral richten op de samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Sûdwest-Fryslân.
 • De PvdA Heerenveen zal de Provincie Fryslân stimuleren om bij gemeentelijke herindelingen een duidelijke regierol te spelen om logische en verantwoorde combinaties mogelijk te maken.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten