20 mei 2016

PvdA fractie Heerenveen blij met het financieel herstel!

Het college van B&W presenteert de gemeenteraad de Themarekening 2015, waarin wordt teruggekeken naar voorgaand jaar, en de Perspectiefnota 2016 die een financiële doorkijk geeft naar de komende jaren. Uit beide documenten blijkt dat de algemene reserve zich goed ontwikkelt. Wethouder Jelle Zoetendal: “De financiën van Heerenveen herstellen sneller dan verwacht”.

Begin 2013 was onze algemene reserve – € 26,2 miljoen. Eind dit jaar verwachten we een saldo van € 5,6 miljoen. Een verschil van bijna € 32 miljoen.” De gemeenteraad behandelt de stukken op 23 juni.

Perspectiefnota 2016
Met de Perspectiefnota 2016 sluit Heerenveen een periode van financieel zwaar weer af. De financiële krapte die de afgelopen jaren de begroting beheerste, heeft plaats gemaakt voor herstel. Het college presenteert de gemeenteraad een sluitend meerjarenperspectief. De Perspectiefnota laat een gezond huishoudboekje met een positieve algemene reserve zien.
Heerenveen reserveert nu al geld voor financiële verplichtingen die over een paar jaar op de gemeente afkomen. Daarnaast zijn risico’s inzichtelijk gemaakt en financieel gedekt, en wordt hard gewerkt aan voldoende weerstandsvermogen.
In de Perspectiefnota staan ook voorstellen om verschillende zaken op orde te brengen en te houden, zoals de openbare ruimte en kapitaalgoederen, de ICT-omgeving, de onderwijshuisvesting en de sportaccommodaties en –velden.

Themarekening 2015
Heerenveen sluit 2015 af met een positief saldo van ongeveer € 1 miljoen. Dit bedrag wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Deze algemene reserve was op 1 januari 2015 € 8,5 miljoen negatief. Eind 2015 was dit ongeveer € 1,5 miljoen positief. In deze positieve einduitkomst is ook een verliesvoorziening van zo’n € 1,4 miljoen op het grondbedrijf verwerkt.
Speciaal voor het sociaal domein is een voorziening in het leven geroepen van € 6,5 miljoen voor toekomstige kosten rondom zorg- en ondersteuningstaken. Deze voorziening wordt de komende jaren ingezet om de aangekondigde rijkskortingen en de toename van zorggebruik op te vangen.

Algemene reserve
Het financieel herstel gaat sneller dan verwacht. In het Hoofdlijnenakkoord werd beschreven dat er in 2018 duidelijk moest zijn wanneer preventief toezicht zou komen te vervallen. Hiervoor moest de algemene reserve in uiterlijk in 2021 een minimale omvang hebben van € 2,5 miljoen. Dit gaat in de praktijk sneller: de algemene reserve heeft eind 2015 een positief saldo gekregen. Om een voldoende buffer te hebben voor eventuele tegenvallers is een algemene reserve nodig van zo’n € 20,7 miljoen. De voorstellen die in juni in de gemeenteraad worden besproken laten zien dat in 2019 de algemene reserve het benodigde saldo heeft van € 20,7 miljoen.

Besluitvorming
Het college legt de Themarekening 2015 en de Perspectiefnota aan de gemeenteraad voor.23 juni behandelt de gemeenteraad de Themarekening en de Perspectiefnota.