Werk en werkgelegenheid

Werk raakt het hart van de Heerenveense samenleving. Werk brengt brood op de plank en houdt onze economie draaiende. Werk geeft mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen. Werk betekent meedoen aan de samenleving. Het creëren van werkgelegenheid geeft perspectief en voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op bijstand en andere voorzieningen. Daarvoor is behoud en versterking van onze lokale en regionale economie nodig. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • Wij willen dat er een Plan van de Arbeid voor onze regio komt. Samen met de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2015 kan draaien.
 • We zetten ons in voor uitbreiding (of minimaal behoud) van werkgelegenheid in onze gemeente. Door een goed vestigingsklimaat voor ondernemers creëren we kansen voor onze inwoners.
 • Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
 • De PvdA gunt bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit heet Social Return on Investment. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.
 • Bij het aanbesteden van werk richten we ons maximaal op inschrijvingen uit de regio. Op deze wijze spannen we ons in om de lokale werkgelegenheid in onder meer de bouw te behouden en te versterken. De regels voor aanbestedingen zoals bij Thialf worden zo toegepast dat het voor lokale en regionale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen.
 • Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd.

Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages, het doen van onbetaald werk, het volgen van scholing of vrijwilligerswerk. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. Mensen houden daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarbij moet gewaakt worden voor verdringing op de arbeidsmarkt en mag, zoals het Friese Steunpunt Uitkeringsgerechtigden (FSU) het noemt, ook geen klopjacht op uitkeringsgerechtigden ontstaan. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.
 • Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie (wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij moet helpen.
 • Nu de banen niet voor het oprapen liggen, verdient een tegenprestatie in de vorm van zinvol vrijwilligerswerk bij (sport)verenigingen of maatschappelijke organisaties extra aandacht. Bureaucratische belemmeringen nemen we weg.
 • Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt.
 • We creëren experimenteerruimte voor nieuwe arrangementen waarbij de inzet is een (langdurig) beroep op bijstand te voorkomen.
 • Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten