Jeugd en onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden. Het samen met de schoolbesturen vormgegeven toekomstperspectief Huisvesting Basisonderwijs is het uitgangspunt. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA streeft zoveel mogelijk naar het realiseren van integrale kind centra (IKC) voor 0- tot 12 jarigen met dagarrangementen en ruime openingstijden, waarin onderwijs en kinderopvang, naast sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners zijn. Afstemming en afspraken worden gemaakt binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
  • De PvdA geeft in Heerenveen prioriteit aan de huisvesting van de obs de Commanderije, cbs De Akker en obs De Letterbeam.
  • Om de menselijke maat te behouden zien we het liefst twee MFA’s in De Greiden. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of de scholen in één of twee MFA’s worden ingebracht.
  • Bij de scholen in De Streek gaat onze voorkeur gaat uit naar één MFA bij de sportvelden in Tjalleberd. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of dit realistisch is of dat cbs de Anjewier gerenoveerd wordt en uitgebreid wordt met een gebouw voor het openbaar onderwijs.
  • Bij de nieuwe school in Akkrum-Nes gaan kinderen veilig naar school. Als hiervoor aanpassingen nodig zijn, dan worden die gerealiseerd.
  • In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, stimuleren we dat samenwerkingsscholen worden gevormd. We gaan geen goede scholen sluiten op basis van een keiharde grens van 100 leerlingen.
  • We zien het voorschoolse aanbod als een basisvoorziening. We streven er naar dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar minstens 4 dagdelen per week deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren.
  • We blijven inzetten op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor jonge kinderen met een taalachterstand. Inkomen mag daarbij geen belemmering vormen.
  • We willen in het onderwijsachterstandenbeleid het format ‘huiskamerprojecten’ ombouwen in een duurzaam concept voor de wijken en dorpen waar sprake is van duidelijke achterstanden.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten