Wonen

Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen in een ongedeelde samenleving

De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij willen naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De woningmarkt zit op slot en is dringend aan verbouwing toe. Voor huurders en nieuwkomers op de woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Hoewel het niet eenvoudig is de woningmarkt op lokaal niveau te beïnvloeden, is dit ook niet onmogelijk. Het eerder door de PvdA raadsfractie gelanceerde 10 puntenplan biedt hiervoor interessante handvaten. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA wil in samenwerking met de provincie de bestaande woningvoorraad energiezuinig maken.
  • De PvdA vindt dat de gemeente de mogelijkheden moet onderzoeken voor een Verhuur Corporatie voor particuliere woningen.
  • We willen dat er in delen van de wijk Skoatterwâld met flexibele kavelgroottes wordt gewerkt.
  • De wachttijd voor een huurwoning moet omlaag ondermeer door voldoende aanbod van huurwoningen te creëren.
  • De PvdA wil dat de woningcorporatie bij de toewijzing van woningen voorrang geeft aan mantelzorgers die een woning zoeken in de buurt van degene die ze verzorgen.
  • Alleen breed samengestelde wijken blijven in de toekomst leefbaar. Een gezonde mix van huur- en koopwoningen hoort bij toekomstige uitbreidings- en herstructureringsplannen. We willen blijvend de woonkwaliteit van de wijken en dorpen kunnen garanderen.
  • Zorg dat het aanbod van nieuwe woningen weer op gang komt door uitvoering van het 10-puntenplan
  • Bij de woningbouwprojecten in Nieuwehorne (sportvelden) en Jubbega (herontwikkeling schoollocaties) stimuleren we de verkoop van kavels door creatieve maatregelen met bijvoorbeeld een pilot met erfpacht.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten