Door op 4 januari 2015

WMO beleidsplan versterkt met “Right to challenge”

Op 24 november j.l. heeft de raad zich uitgesproken over het beleidsplan “WMO en gezondheid 2015-2018” de bijbehorende verordeningen en beleidsregels. De PvdA heeft samen met andere partijen het ‘Right to challenge’ verankerd in het beleid.

Het WMO beleidsplan is beleidsmatig de laatste stap voor de decentralisatie van de WMO per 1 januari 2015. Het beleidsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn reacties gekomen van de Participatieraad, de Cosbo en individuele burgers. Deze reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het plan. Daarmee was het plan volgens de PvdA compleet en hebben we ons vertrouwen erover uitgesproken. Er waren al afspraken gemaakt over het monitoren van de nieuwe werkwijze, waardoor de raad steeds goed op de hoogte wordt gebracht hoe de nieuwe werkwijze loopt en waar problemen op financieel of maatschappelijk terrein opdoemen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Daarnaast blijft er een vangnet voor schrijnende gevallen. Niemand komt in de kou te staan! De PvdA heeft een amendement ingediend ter aanvulling van het beleidsplan.

In de Tweede Kamer is door GroenLinks en de PvdA een amendement ingediend en met steun van bijna de gehele Kamer aangenomen. Met het aannemen van dit amendement is het recht van burgers vastgelegd om hun gemeente te kunnen uitdagen om de zorg van de WMO (of een gedeelte daarvan) die geleverd wordt door de gemeente beter uit te voeren dan de gemeente dat doet. De gedachte hierachter is dat bewoners hun buurt of wijk kennen, ze weten wat er speelt en spelen daarop in. Zij hebben kennis over hun buurt of wijk, over vrijwillige inzet en betrokkenheid van bewoners.

Wij hebben als fractie dit recht omarmd en via een amendement het college opgeroepen om inwoners van Heerenveen actief op de hoogte te stellen van dit recht. Het amendement is ingediend samen met GroenLinks en de VVD en kreeg steun van het CDA, D66, FNP, CU en Heerenveen Lokaal. Dit betekent dat het uitdagingsrecht in het beleidsplan wordt opgenomen.