Standpunten

Zoeken

Dorpen en wijken

De wijk- en dorpenaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk en het dorp zijn belangrijke ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in wijken en dorpen om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Zelfredzaamheid

Lees verder

Economie

We zorgen voor een aantrekkelijke gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken.

Lees verder

Gemeentefinanciën en bestuur

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De situatie in Heerenveen is extra zorgelijk door de omvang van het grondbedrijf. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.

Lees verder

Jongeren

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief zijn en blijven. Dit betekent voor de komende raadsperiode : De PvdA wil dat de gemeente als

Lees verder

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is van en voor iedereen. We vinden het belangrijk dat ook de komende jaren zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente kunnen meedoen en het meebeleven, of je nu rijk bent of arm. Het hebben van een goed cultureel aanbod zorgt ervoor dat een gemeente aantrekkelijk is. Om in te wonen of om

Lees verder

Landschap en windenergie

Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke kenmerken die we koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Voor ons is het behoud van de kernkwaliteiten rust, ruimte, landschap, leefbaarheid en bereikbaarheid van groot belang. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. De parels van onze gemeente (Oranjewoud, de Deelen, De Tjonger)

Lees verder

Natuur, milieu en duurzaamheid

Schoon, duurzaam en mooi

Lees verder

Ouderen

Ouderen staan midden in de samenleving. Een groot deel van de ouderen is ook prima in staat voor zichzelf te zorgen mits de omstandigheden dit toelaten. Het zijn namelijk de omstandigheden die bepalen of de ouder wordende mens in onze samenleving in staat wordt gesteld zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen. Dit betekent voor

Lees verder

Schuldhulp en armoede

Soms kunnen mensen door armoede en schulden niet meer rondkomen. Hoewel mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun schulden, is het belangrijk om erger te voorkomen. Schulden creëren armoede. De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.

Lees verder

Sociale werkvoorziening

Wie nu bij Caparis werkt, behoudt wel zijn of haar rechten en hoeft niet opnieuw geïndiceerd te worden. We gaan uit van wat iemand kan. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk werk in gewone banen. Voor wie niet kan werken in een gewone baan bieden we een beschermde arbeidsplaats of dagbesteding binnen een leerwerkbedrijf in de

Lees verder

Sport

Heerenveen is trots op de titel ‘Sportstad van het Noorden’. Deze status en ons imago als ‘sportieve gemeente’ is ons veel waard. Wij willen dit in de toekomst in Heerenveen en de buurtdorpen verder blijven versterken. Dit betekent voor de komende raadsperiode: De PvdA ziet de verenigingen als spil voor de georganiseerde sport. De gemeentelijke

Lees verder

Veiligheid

Heerenveen is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Veiligheid begint bij preventie. Geweld en intimidatie moeten worden aangepakt. Samen met politie en justitie, scholen, welzijnsorganisatie, jongerenwerk, horecaondernemers en woningcorporaties wordt gewerkt aan het tegengaan van criminaliteit en overlast. Dat betekent voor de komende raadsperiode: De PvdA vindt dat de politie in

Lees verder

Verkeer en vervoer

De gunstige economische ontwikkelingen zijn voor een belangrijk deel te danken aan de uitstekende bereikbaarheid van de gemeente. Een van onze belangrijke troeven is de ligging aan de snelwegen A7 en A32 en de ligging aan het spoor tussen Leeuwarden en Zwolle. Door de goede bereikbaarheid heeft de gemeente een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven zoals

Lees verder

Werk en werkgelegenheid

Werk raakt het hart van de Heerenveense samenleving. Werk brengt brood op de plank en houdt onze economie draaiende. Werk geeft mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen. Werk betekent meedoen aan de samenleving. Het creëren van werkgelegenheid geeft perspectief en voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op bijstand

Lees verder

Wonen

Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen in een ongedeelde samenleving

Lees verder

Zorg en welzijn

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal opzicht.

Lees verder